Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti GS-services, s.r.o.
pro prodej na našich internetových obchodech pod značkou

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím při nákupu na internetových obchodech pod značkou GLOBAL GASTRO, jmenovitě:

a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost:
GS-services, s.r.o.
Říčanská 431
252 42 JESENICE
IČ: 24220841
DIČ: CZ24220841
Spisová značka: C 189929 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa prodejny:
Global Gastro
Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR
Vídeňská 1083 (pavilon S/c)
142 00 PRAHA 4
E-mail: podatelna@globalgastro.cz

Spotřebitelem se ve smyslu § 419 občanského zákoníku rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva vznikne odesláním objednávky kupujícím a doručením přijetí objednávky prodávajícím (akceptace) zpět kupujícímu. Prodávající kupujícímu sdělí akceptaci prostřednictvím emailu. Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se předem tj. před učiněním závazné objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další související poplatky (dopravné, poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 3. V případě objednávky s platbou na základě daňového dokladu (faktury) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný kupující uhradí všechny své závazky z dříve uzavřených kupních smluv s prodávajícím.
 4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží dle kupních smluv, má prodávající právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 5. Předložením (odesláním) objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s výší kupní ceny zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího a s výší ceny dodání zboží (pokud dopravu dle požadavku kupujícího uvedeného v objednávce zajišťuje na účet kupujícího prodávající) dostupných na webových stránkách internetového obchodu, že uvedenou kupní cenu zboží akceptuje bez výhrad, tzn. Zboží specifikované v objednávce požaduje k dodání za aktuální kupní cenu dle platného ceníku, stejně tak akceptuje cenu dodání zboží.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Při sjednání vlastního odvozu kupujícím oznámí prodávající kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru s maximální lhůtou k odebrání do pěti kalendářních dnů ode dne oznámení.

III. Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží odpovídajícího uzavřené kupní smlouvě je vždy dohodnuta na základě Ceníku prodávajícího, se kterým je kupující seznámen, a je platná po celou dobu od objednání zboží až po jeho dodání a úplné zaplacení kupní ceny. Aktuálně platná verze ceníku zboží je veřejně přístupná na webových stránkách prodávajícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny zboží v již odeslané objednávce, pokud byla cena v Ceníku prodávajícího zjevně chybná. Kupujícího musí v takovém případě bezodkladně informovat, ten pak může úpravu ceny akceptovat, nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a od kupní smlouvy odstoupil, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu
  • v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 4. Kupující je oprávněn využít jeden z uvedených způsobů placení kupní ceny zboží:
  • platba v hotovosti při odběru zboží
  • platební kartou Visa a MasterCard – u karet s povolením platby přes internet nebo virtuálních platebních karet
  • na základě proforma faktury zaslané na e-mail kupujícího, kdy bude zboží dodáno nejdříve po připsání platby na účet prodávajícího.

IV. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu.

V. Reklamační řád

Jakost při převzetí

 1. Kupující je povinen před prvním použitím podrobně prostudovat podmínky provozu zboží a toto provozovat výhradně s tam uvedenými pokyny.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží při převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vady, zejména tehdy, nesplňuje-li podmínky uvedené v předchozím bodu tohoto článku, tj. nemá vlastnosti nebo jakost, které smluvní strany sjednaly, nebo které má mít podle právních předpisů nebo není použitelné ke sjednanému účelu, popř. účelu vyplývajícímu z právních předpisů, má kupující právo uplatňovat svá práva níže uvedeným způsobem.
 4. Pokud se v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí zboží projeví vada, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o takovém nedostatku věděl nebo jej sám způsobil. Povaze zboží odporuje zejména vada projevující se změnou vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním.
 5. V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vady, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit, a to podle požadavku kupujícího opravou zboží, nebo výměnou zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (po dohodě s kupujícím lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

 1. Ostatní vady, na které se nepoužije úprava uvedená článku I., se řídí obecnými ustanoveními o podstatných a nepodstatných vadách plnění v § 2106 a násl. občanského zákoníku. Prodávající odpovídá za vady, které se na zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží.
 2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal. V takovém případě má kupující dle své volby právo na dodání nového zboží, odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Prodávající neodpovídá za následující vady:
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním
  • vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího, v důsledku neodborné montáže, neodborného uvedení zboží do provozu nebo při neodborném zacházení se zbožím
  • Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Lhůty

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na záručním listě, a trvá 24 měsíců. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců.
 2. Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

Ostatní ustanovení

 1. Uplatní-li kupující reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně po obdržení vráceného zboží, ve složitějších případech ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší.
 3. Při reklamaci kupující předloží nákupní doklad, záruční list (řádně vyplněný) a reklamované zboží. Zboží musí být řádně očištěno. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího.
 4. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak, leda by žádal kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 5. Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího informovat o důvodech zamítnutí reklamace.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Kupující má právo dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Odstoupení bude provedeno tak, že kupující zašle prodávajícímu vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího, anebo emailem zaslaným na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu prodávajícího, anebo zvolí jinou průkaznou formu odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Tedy kupující odstupující od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 3. Při splnění uvedených podmínek kupující na své náklady zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného dokladu, nejpozději do 14 dnů, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu prodávajícího: GS-services, s.r.o., Vídeňská 1083 (pavilon S/c), 142 00 PRAHA 4 (Mikrobiologický ústav, Akademie věd ČR), spolu se zbožím kupující vrátí i kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky, fakturu, český návod. Prodávající se zavazuje zboží převzít zpět a vrátit kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že je již prodávajícímu odeslal. Kupujícímu je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží, nikoli částka odpovídající ceně dopravy, poštovného, balného nebo dobírky. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 4. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávkovém formuláři, zpracovávat výhradně pro účely zajištění dodávek objednaného zboží, vyřízení reklamací apod., a toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a to se zpracováním a shromažďováním pouze k obchodním účelům prodávajícího, jako je např. zasílání nabídek zboží prodávajícího kupujícímu.
 2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na elektronickou adresu prodávajícího: podatelna@globalgastro.cz. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.
 3. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2017.